Google translations: English   Français   Deutsch
Google vertaling wordt aangeboden als service. De Nederlandstalige tekst is bindend.

Algemene voorwaarden NewTelco BV

Artikel 1 Definities

Aansluiting: de mogelijkheid gebruik te maken van de door NewTelco geboden en door de Contractant bestelde Diensten.

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden die in deze Annex staan beschreven.

Annex: een deel van de algemene voorwaarden waarin de condities van de levering van een specifieke Dienst staat beschreven.

Bestelformulier: een door Contractant in te vullen formulier waarin de Contractant te kennen dient te geven welke Diensten hij zal afnemen.

Contractant: de partij met wie NewTelco spreekt over de levering van Diensten, alsmede de partij met wie NewTelco een Overeenkomst inzake de levering van Diensten heeft gesloten.

Dienst(en): de (telecommunicatie-)diensten en faciliteiten welke NewTelco volgens de Overeenkomst aan haar Contractant aanbiedt.

Gebruikersnaam: De door NewTelco aan de Contractant toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en/of letters, waarmee de Contractant in combinatie met het Wachtwoord of Pincode toegang heeft tot de Diensten van NewTelco.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen NewTelco en Contractant inzake de levering van Diensten en welke normaliter bestaat uit meerdere documenten waarin de algemene en specifieke voorwaarden voor het leveren van Diensten staan omschreven.

NewTelco: NewTelco BV, gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Rozenburglaan3, 9727 DL Groningen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Groningen onder nummer 01124483.

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van erkende nationale feestdagen.

Algemeen

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte (artikel 1 tot en met artikel 17) en eventuele Annexen die uitsluitende betrekking hebben op specifieke diensten (artikel 18 en verder).

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes aan en Overeenkomsten met Contractanten tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Inkoop- en/of andere voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele latere Overeenkomsten tussen NewTelco en de Contractant, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen in de documenten behorende bij de Overeenkomst zal de volgende voorrangsregeling gelden:

a. de Annex van de desbetreffende specifieke dienst;

b. eventuele andere documenten behorende bij de Overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Partijen komen overeen dat NewTelco, onder de voorwaarden en tarieven als opgenomen op de website van de desbetreffende Dienst ten behoeve van de Contractant zal verrichten.

3.2 De Overeenkomst kan zowel betrekking hebben op een eenmalige levering van de Dienst als op een periode van (on)bepaalde duur waarin de Contractant een beroep kan doen op NewTelco voor de levering van de Dienst.

3.3 Aanbiedingen en offertes van NewTelco zijn volledig vrijblijvend en kunnen te allen tijde door NewTelco worden herroepen vóór, en onverwijld na het totstandkomen van de Overeenkomst.

3.4 Contractant is gehouden de informatie zoals gespecificeerd in de Bestelformulieren te verstrekken, maar in ieder geval ook:

 • Natuurlijke personen: op verzoek van NewTelco een identificatiebewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht en een bewijs van een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland;
 • Rechtspersonen: een uittreksel van hun registratie bij de Kamer van Koophandel niet ouder dan 2 maanden.

3.5 NewTelco is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractant.

3.6 NewTelco is gerechtigd om redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van de betalingsverplichtingen van Contractant te verlangen. Contractant is verplicht op het eerste verzoek van NewTelco daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

3.7 NewTelco is gerechtigd levering van de Diensten op te schorten indien:

 • NewTelco gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractant en aan een door NewTelco verlangde waarborgsom of zekerheidstelling niet wordt voldaan of een incassomachtiging (indien overeengekomen) niet wordt afgegeven;
 • het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat Contractant niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De Dienst kan worden aangevraagd door invulling en ondertekening van een daarvoor bestemd formulier, tenzij een andere wijze van aanvragen wordt overeengekomen. NewTelco zal een Contractant een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aanbieden, dan wel hem/haar op verzoek kosteloos een exemplaar toezenden.

3.2 De Contractant dient zich op verzoek van NewTelco op een daarbij aan te geven wijze te identificeren, alsmede overige voor de beoordeling van de aanvraag door NewTelco benodigde gegevens te verstrekken.

3.3 Bij een aanvraag (mede) namens een andere natuurlijke persoon of namens een rechtspersoon of vennootschap dient de vertegenwoordiger zich op verzoek van NewTelco op een daarbij aan te geven wijze te identificeren en zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te tonen, waar mogelijk door middel van een recent uittreksel uit een bij een Kamer van Koophandel gehouden register.

3.4 De Overeenkomst komt tot stand op de datum van ontvangst door de Contractant van de bevestiging van NewTelco dat de aanvraag is geaccepteerd, tenzij anders is overeengekomen.

3.5 De aanvraag kan door NewTelco worden geweigerd indien:

a de Contractant handelingsonbekwaam is, of hij/zij niet de gevraagde gegevens als bedoeld in het tweede lid en/of derde lid van dit artikel toont binnen een door NewTelco gestelde termijn;

b de Contractant een in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichting niet nakomt en die niet-nakoming de weigering rechtvaardigt, of aannemelijk is dat hij/zij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

c de Contractant financiële verplichtingen uit hoofde van eerdere overeenkomsten jegens NewTelco niet nakomt. NewTelco zal een weigering van de aanvraag motiveren.

Artikel 5 Dienstenniveau

5.1 (Technische) details van de Diensten worden gepubliceerd op de website van een specifieke Dienst. NewTelco behoudt zich het recht voor de dienstbeschrijving eenzijdig aan te passen.

5.2 NewTelco staat niet in voor geschiktheid of bruikbaarheid van de Diensten voor het doel dat de Contractant voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan NewTelco kenbaar is gemaakt. De Contractant doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

Artikel 6 Nummers etc.

6.1 Tenbehoeve van een Dienst kan door NewTelco aan de Contractant een of meerdere telefoonnummers ter beschikking worden gesteld. De Contractant kan geen rechten doen gelden ten aanzien van het gebruik of behoud van dergelijke nummers.

6.2 NewTelco behoudt zich het recht voor om (in alle redelijkheid) het ter beschikking gestelde nummer te wijzigen danwel in te trekken. In dat geval streeft NewTelco ernaar zo spoedig mogelijk mededeling hiervan te doen aan de Contractant en zo mogelijk een overgangstermijn te hanteren.

6.3 NewTelco is niet aansprakelijk voor schade die de Contractant lijdt als gevolg van wijzigingen in het nationale nummerplan, danwel andere wet-, of regelgeving waardoor ongestoord gebruik van de aan de Contractant verstrekte nummers en dergelijke niet mogelijk is.

6.4 Contractant zal zich onthouden van gedragingen en gebruik van nummers en dergelijke, voor zover dat strijdig is met het nationale nummerplan en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 7 Tarieven

7.1 De tarieven welke NewTelco de Contractant voor de Diensten in rekening brengt staan vermeld op de website van elke specifieke dienst. Afwijkende afspraken worden bevestigd via e-mail.

7.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, berekent NewTelco de Contractant

a. een gebruiksafhankelijk en in indien van toepassing ook een bestemmingsafhankelijk tarief. Het laatste bedrag zal worden berekend in tijdseenheden van één seconde;

b. een maandelijks met de Contractant overeengekomen, vast tarief (vermeld in de Overeenkomst);

c. een eenmalig tarief voor de installatie en/of oplevering van de Dienst.

7.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW.

7.4 NewTelco is te allen tijde gerechtigd de onder artikel 6.2a genoemde tarieven alsmede kortingspercentages te wijzigen. NewTelco stelt de Contractant 15 dagen voorafgaande aan een tariefsverhoging hiervan op de hoogte.

7.5 NewTelco is gerechtigd het onder 6.2b genoemde soort tarief te wijzigen met inachtneming van een termijn van 1 kalendermaand. Indien Contractant het niet eens is met deze tariefsverhoging kan hij slechts de Overeenkomst beëindigen, met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van toepassing is. In dit geval kan de Contractant NewTelco niet aanspreken op nakoming van de Overeenkomst.

7.6 Meerwerk/extra kosten - Indien NewTelco ten behoeve van de Contractant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Artikel 8 Facturering en Betaling

8.1 NewTelco stuurt de Contractant maandelijks of tweemaandelijks een factuur voor de geleverde Diensten. Voor incidenteel geleverde diensten factureert NewTelco binnen 30 dagen na levering van de dienst.

8.2 Indien niet betaald wordt door middel van automatische incasso zal de Contractant de factuur betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

8.3 Als basis voor facturering zijn de door NewTelco geregistreerde gegevens omtrent de Aansluiting en het gebruik hiervan, bindend.

8.4 Indien de Contractant meent dat het gefactureerde bedrag onjuist is, dient hij zulks schriftelijk, binnen 14 dagen na factuurdatum, aan NewTelco schriftelijk kenbaar te maken. Van eventuele opschorting van de betalingsverplichting kan pas sprake zijn na schriftelijke toestemming van NewTelco.

8.5 Indien de bezwaren na onderzoek door NewTelco ongegrond blijken is de Contractant de in redelijkheid door NewTelco gemaakte kosten verschuldigd. Voor de beoordeling van de bezwaren zijn de door NewTelco gegenereerde gegevens leidend.

8.6 Indien de Contractant niet tijdig heeft betaald, zal deze automatisch in verzuim zijn zonder nadere ingebrekestelling. In dat geval worden alle vorderingen van NewTelco op Contractant direct opeisbaar. NewTelco heeft recht op vergoeding van de wettelijke rente over het totale uitstaande bedrag en op vergoeding van de kosten gemaakt ten behoeve van het incasseren van uitstaande bedragen. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de vervaldatum van de factuur.

8.7 Indien de Contractant ook na de 2e herinnering verzuimt het verschuldigde bedrag binnen de gestelde termijn te voldoen brengt NewTelco een bedrag van 16,30 € administratie en -verzendkosten in rekening (exclusief BTW).

8.8 Elk beroep van de Contractant op verrekening met een vordering op NewTelco is uitgesloten.

8.9 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Contractant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 (Limitering van) Aansprakelijkheid

9.1 NewTelco is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of het niet goed functioneren van de voorzieningen van haar Dienst of Apparatuur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NewTelco.

9.2 In geen geval is NewTelco aansprakelijk voor de manier waarop Contractant gebruik maakt van de door NewTelco geleverde Dienst(en) en/of Apparatuur en aanverwante voorzieningen. Met name zal de Contractant NewTelco vrijwaren van aanspraken door derden welke betrekking hebben op de inhoud van het spraakverkeer althans gegevens welke de Contractant verstuurt met behulp van de Diensten.

9.3 Indien NewTelco als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming aansprakelijk is, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot de directe zaakschade die in onmiddellijk verband staat met de tekortkoming. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte- of gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gemiste omzet en/of winst) is uitgesloten. Vergoeding van schade geschiedt tot maximaal € 500 per gebeurtenis of per reeks gebeurtenissen die in onderling verband staan, en maximaal EUR 5000 per jaar.

9.4 Alle aanspraken door Contractant tot vergoeding van schade dienen uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan van de schade schriftelijk bij NewTelco te worden gemeld, zulks op straffe van verval van deze aanspraken.

9.5 Met betrekking tot het openbare internationale telecommunicatieverkeer zijn de verdragen, conventies en reglementen van de Internationale Telecommunicatie Unie van toepassing op het bepalen van de aansprakelijkheid.

9.6 Contractant zal NewTelco vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door Contractant.

9.7 De Contractant is aansprakelijk voor al het gebruik dan wel misbruik van de Dienst en de daarvoor toegekende telefoonnummer(s), wachtwoord(en) en pincode(s). De Contractant is zelf verantwoordelijk voor beveiliging van de gegevens die door de Contractant op haar systemen worden geplaatst.

9.9 In geval van overmacht aan de zijde van NewTelco (zijnde een niet toerekenbare tekortkoming) kan de Contractant NewTelco niet op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien NewTelco niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(sgevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, "onwerkbaar weer", overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen van derden.

Artikel 10 Verplichtingen van de Contractant

10.1 Contractant verplicht zich de Overeenkomst uit te voeren met inachtneming van de belangen van NewTelco. Contractant zal NewTelco op geen enkele wijze hinderen bij de levering van haar Diensten. Zo is het de Contractant niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van NewTelco en/of overige gebruikers, e.e.a. naar het oordeel van NewTelco.

10.2 Contractant zal NewTelco alle informatie verschaffen welke zij nodig heeft voor de instandhouding van de Diensten. Hierin is onder andere begrepen het tijdig melden van wijzigingen van adresgegevens en/of notagegevens.

10.3 Contractant zal zich onthouden van elk handelen/nalaten jegens NewTelco dat strijd met wettelijke en/of contractuele bepalingen zal opleveren.

10.4 De Contractant zal alle medewerking verlenen aan NewTelco welke redelijkerwijze van haar verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de Diensten.

10.5 Indien levering van de bestelde Dienst technisch niet mogelijk is kan NewTelco aanvullende voorwaarden stellen waaraan de Contractant dient te voldoen voordat de Dienst zal worden opgeleverd. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan kan de Contractant geen aanspraak maken op levering van de Dienst.

Artikel 11 Persoons- en verkeersgegevens

11.1 NewTelco verzamelt niet meer persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van de Diensten en haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens worden slechts conform geldende wettelijke bepalingen aangewend en slechts gebruikt ten behoeve van de bedrijfsvoering van NewTelco. De Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken in en te gebruiken ten behoeve van een database die NewTelco aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.

11.2 Onder de bedrijfsvoering wordt mede begrepen het uitvoeren van direct marketing en persoonsgerichte aanbiedingen door of in opdracht van NewTelco en het ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van NewTelco en de daaraan gelieerde onderneming(en).

11.3 Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten.

11.4 NewTelco is gerechtigd de gegevens van Contractant (waaronder de gegevens inzake het gebruik en de afrekening van de Diensten van NewTelco) op te nemen in een geautomatiseerd bestand.

11.5 NewTelco draagt zorg voor beveiliging van persoonsgegevens door maatregelen te treffen van organisatorische en technische aard.

Artikel 12 Contractsoverneming

12.1 De rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst kunnen door Contractant niet worden overgedragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor van NewTelco.

12.2 Contractant verleent op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door NewTelco van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van, danwel door NewTelco zover NewTelco of de derde nakoming van hetgeen overeen is gekomen met Contractant garandeert.

Artikel 13 Duur en beëindiging algemeen

13.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde periode.

13.2 Tenzij anders overeengekomen kan de overeenkomst met NewTelco per elke facturatie-periode worden beeindigd.

13.3 Elk der partijen heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, in geval:

 • de wederpartij na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn na de datum van de ingebrekestelling alsnog aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert;
 • de andere partij surséance danwel faillissement heeft aangevraagd, danwel een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan.

De beëindiging zal in de in dit artikel beschreven gevallen schriftelijk aan de wederpartij worden medegedeeld.

13.4 NewTelco is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst op te zeggen indien:

 • de Contractant op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen;
 • NewTelco aanwijzingen heeft dat er misbruik wordt gemaakt van de Aansluiting, al dan niet door Contractant;
 • er sprake is van een overmachtssituatie veroorzaakt door een niet aan NewTelco toerekenbare tekortkoming;
 • de Contractant valse of onjuiste persoonsgegevens heeft opgegeven;
 • de Contractant een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
 • er sprake is van zwaarwegende redenen waardoor dienstverlening in redelijkheid niet langer gevergd kan worden.

13.5 NewTelco kan nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich een van de onder 13.4 genoemde situaties voordoet.

Artikel 14 Aanpassingen

NewTelco kan het aanbod van Diensten te allen tijde wijzigen, opschorten of intrekken op grond van kwaliteits- en/of kwantiteits overwegingen.

Artikel 15 Apparatuur/Programmatuur

15.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Contractant zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om NewTelco in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.

15.2 Aan de Contractant wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. Het is de Contractant niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

Artikel 16 Toepasselijk recht en jurisdictie

16.1 Op de Overeenkomst, offertes en facturen van NewTelco is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Tenzij NewTelco en Contractant schriftelijk anders zijn overeengekomen, zullen alle uit deze Algemene Voorwaarden of uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen.

Artikel 17 (Wijzigingen) Algemene Voorwaarden en slotbepalingen

 • 17.1 NewTelco is bevoegd in de Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigingen aan te brengen welke voor de Contractant na de, bij de bekendmaking van de wijziging vermelde termijn van kracht worden. Wijzigingen op de Algemene Voorwaarden kunnen worden bekendgemaakt op de factuur.
 • 17.2 Veertien dagen na bekendmaking ervan treden de wijzigingen in werking tenzij een andere termijn wordt aangegeven.
 • 17.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van NewTelco (www.newtelco.nl) en van specifieke diensten. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door NewTelco.
 • 17.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
 • 17.5 Wijzigingen in de bevoegdheid van de Contractant, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover NewTelco eerst van kracht worden nadat NewTelco daarvan schriftelijk door Contractant in kennis is gesteld.
 • 17.6 De Contractant is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan NewTelco. De Contractant kiest in haar relatie tot NewTelco uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Contractant aan NewTelco schriftelijk opgegeven adres.
 • 17.7 De Contractant dient ingeval van een (mogelijk) faillissement, surseance van betaling of schuldsanerings-regeling NewTelco hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 18 Levering

De door NewTelco gegeven termijnen voor levering zijn indicatief.